Available courses

Tin học Đại cương - K30B5

KIến thức cơ bản về Tin học - Máy tính điện tử

GVCN: Nguyễn Đắc Dzự Trình

 Phần mềm Bảng tính Excel - K30B3

Kỹ năng sử dụng Phần mềm Bảng tính - MS Excel - Lớp K30B5

Kỹ năng sử dụng Phần mềm Bảng tính - MS Excel - Lớp K30C1

Kỹ năng sử dụng Phần mềm Bảng tính - MS Excel - Lớp K30D2